Ogólne Warunki Umowy - Regulamin Salonu

Decydując się na zabieg w Naszym salonie oznacza akceptację Warunków Ogólnych. Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed umówieniem się na wizytę.

 

1.Zakres

Ogólne Warunki Umowy regulują wyłącznie usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz odsprzedaż kosmetyków w Studio Crystal Beauty. 

2.Studio Kosmetyki Crystal Beauty świadczy usługi przy ul. Śląskiej 1 i nie posiada żadnych innych filii. 

Godziny otwarcia salonu:

Pon-Pt 9.00-18.00

Soboty 9.00-14.00

3.Prosimy o punktualne przybycie na wizytę. W przypadku spóźnienia prosimy niezwłoczny kontakt telefoniczny. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie. 

4. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu oraz akceptację niniejszego regulaminu. 

5. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest poinformowany przed zabiegiem. 

6. Klient umawiając się na wizytę w Salonie zobowiązany jest padać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. W przypadku gdy tożsamość lub wiek Klienta podlega wątpliwości obsługa Salonu może poprosić o okazanie dokumentu  tożsamości wraz ze zdjęciem.

7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia prosimy kierować do managerki Klaudii Duong Van osobiście lub telefonicznie. lub poprzez adres mailowy i formularz kontaktowy

8. Na terenie Salonu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.

9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad mający na celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań medycznych oraz do ustalenia zaleceń pozabiegowych.

11. Przed zabiegiem Klient powinien zdjąć biżuterię.

12. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu, piercingu, mezoterapii mikroigłowej oraz igłowej i innych zabiegów naruszających ciągłości tkanek wymaga pisemnej zgody Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy Klienta zabieg nie będzie wykonany.

13. Klient przed wykonaniem zabiegu zobowiązany jest powiadomić osobę wykonującą zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu (choroby układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, skóry, w szczególności rozrusznik serca, kardiowertera, choroby nowotworowe, przebyta żółtaczka, zakażenie wirusologiczne, ciąża, motelowe implanty w ciele, amalgamaty, przebyte udary itp) W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

14. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są sterylizacji i dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
15. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

16. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

17. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

18. Studio Crystal Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

Podstawowe warunki reklamacji

1. W przypadku źle wykonanej usługi Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić niezwłocznie osobiście, lub telefonicznie.

3. Podstawą do uznania reklamacji jest przyjazd osobisty i okazanie wady (złamany/odpryśnięty żel, sklejone rzęsy, źle wykonana usługa fryzjerska)

4. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji decyduje wystawiony rachunek (od marca 2015 paragon fiskalny) oraz wniosek reklamacyjny.

5. Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

6. W przypadku poprawy usługi Salon wyznacza dogodny dla Klienta termin (w ciągu miesiąca od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji), w którym usługa będzie rzetelnie wykonana jeszcze raz.

7. Klient ma prawo do jednokrotnego przesunięcia terminu, jednak nie może on wykraczać poza datę jednego miesiąca od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji